Podielové spoluvlastníctvo

Pri nehnuteľnostiach (najmä pozemkoch) sa v rámci Slovenska často stretávame s podielovým spoluvlastníctvom. Spoluvlastníctvo je právny stav, pri ktorom určitú nehnuteľnosť vlastnia viaceré osoby. Podielové spoluvlastníctvo najčastejšie vzniká dedením alebo darovaním. 

Na rozdiel od zaužívanej predstavy, že každý spoluvlastník má určitú konkrétnu časť nehnuteľnosti (pozemku), ide v prípade podielového spoluvlastníctva o tzv. ideálne podiely t. j. podiely na každom kúsku (každej molekule) nehnuteľnosti.

Podielové spoluvlastníctvo je možné vysporiadať, a to dohodou alebo rozhodnutím súdu. Pokiaľ je nehnuteľnosť reálne deliteľná, je možné túto rozdeliť medzi spoluvlastníkov tak, že každý sa stane výlučným vlastníkom samostatnej časti nehnuteľnosti (napr. pozemok, ktorý má 3 podielových spoluvlastníkov, sa rozdelí podľa výšky podielov na 3 samostatné pozemky). V prípade reálneho rozdelenia nehnuteľnosti je tiež potrebné brať ohľad na ďalšie skutočnosti, napr. ak má samostatný pozemok slúžiť v budúcnosti ako stavebný pozemok, či má dostatočnú výmeru podľa územného plánu obce/mesta/zóny, či bude mať prístup na ťahanie sieti a pod.

Nie vždy je nehnuteľnosť reálne deliteľná, resp. reálnemu deleniu bránia obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákaz drobenia ornej a lesnej pôdy pri pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v extraviláne). V takom prípade je možné vysporiadanie napr. tak, že výlučným vlastníkom sa stane jeden zo spoluvlastníkov, ktorý ostatným (ustupujúcim) spoluvlastníkom vyplatí primerané protiplnenie. Prípade sa môže nehnuteľnosť predať tretej osobe a výťažok z predaja sa rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Predaj tretej osobe je zároveň finančne najobjektívnejším spôsobom vysporiadania, nakoľko pri predaji sa zistí aktuálna trhová cena nehnuteľnosti.