Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Okrem podielového spoluvlastníctva sa pri nehnuteľnostiach často stretávame aj s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov (označované skratkou BSM). Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je osobitným druhom spoluvlastníctva, ktoré môže vzniknúť iba medzi manželmi. 

V rámci bezpodielového spoluvlastníctva nemajú manželia podiely na nehnuteľnosti. V katastri nehnuteľností je toto spoluvlastníctvo vyjadrené tak, že manželia sú zapísaní spoločne ako vlastníci nehnuteľnosti so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 1/1. Pokiaľ by bol v katastri nehnuteľností zapísaný ako vlastník iba jeden z manželov, ešte to nemusí znamenať, že nejde o nehnuteľnosť patriacu do BSM. Existenciu bezpodielového spoluvlastníctva je vždy potrebné osobitne posúdiť bez ohľadu na zápis v katastri. 

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sú všetky nehnuteľnosti, ktoré nadobudli manželia alebo niektorí z manželov počas trvania manželstva okrem zákonných výnimiek. Takýmito zákonnými výnimkami sú najčastejšie nehnuteľnosti získané dedičstvom alebo darom len jedným z manželov. Pokiaľ napr. dôjde k darovaniu nehnuteľnosti obom manželom, tak takáto nehnuteľnosť nebude v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ale v ich podielovom spoluvlastníctve.

Nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva užívajú manželia spoločne a tiež spoločne znášajú náklady na nehnuteľnosť. Rovnako spoločne rozhodujú o právach a povinnostiach týkajúcich sa nehnuteľnosti, pričom pokiaľ sa nedohodnú, tak o sporných právach a povinnostiach rozhodne na návrh niektorého z manželov súd. 

Bezpodielové spoluvlastníctvo obvykle zaniká zánikom manželstva. Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva sa manželia môžu do 3 rokov dohodnúť na jeho vysporiadaní alebo v tejto lehote musí byť podaný návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva súdom. Pokiaľ do 3 rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva nedôjde k dohode ani k podaniu návrhu na vysporiadanie na súd, platí, že nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve manželov, pričom ich podiely budú rovnaké.