Spôsob úhrady ceny pri prevode nehnuteľnosti

Pri rokovaniach o podmienkach prevodu nehnuteľnosti je dôležitá dohoda nie len o výške ceny, ale aj o spôsobe jej úhrady.

Nakoľko v súčasnosti platia obmedzenia pri platbách v hotovosti (v prípade platieb medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi môže byť hotovostná platba vo výške najviac 15 000,- EUR, a pri ostatných osobách môže byť hotovostná platba vo výške najviac 5 000,- EUR), pri väčšine prípadov prevodu nehnuteľností prichádza do úvahy iba bezhotovostná platba ceny.

Pri prevode nehnuteľnosti nadobúdateľ nenadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti podpisom zmluvy alebo úhradou ceny, ale zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ktoré vykonáva príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Okresný úrad má povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa jeho doručenia a v prípade tzv. urýchleného vkladu do 15 dní. Zároveň v prípade vád zmluvy alebo návrhu na vklad, okresný úrad návrh na vklad vlastníckeho práva nepovolí. Takže existuje riziko, že nadobúdateľ nadobudne vlastnícke právo k prevádzanej nehnuteľnosti s dlhším časovým odstupom, prípadne nenadobudne vlastnícke právo vôbec, a to napriek tomu, že uzatvoril zmluvu o prevode nehnuteľnosti a prípadne už aj uhradil cenu.

Vzhľadom na existujúce riziko má prevádzajúci záujem, aby získal cenu za prevod nehnuteľnosti čo najskôr (ideálne pri podpise zmluvy). Naopak nadobúdateľ má záujem na tom, aby cena bola uhradená čo najneskôr (ideálne až po jeho zápise ako vlastníka nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností). V praxi sa tento vzájomný rozpor medzi záujmom prevádzajúceho a nadobúdateľa rieši obvykle vinkulovaním ceny v banke alebo zložením ceny do notárskej úschovy.

V prípade bankovej vinkulácie alebo notárskej úschovy je obvyklou podmienkou vyplatenia ceny prevádzajúcemu predloženie originálu listu vlastníctva použiteľného na právne účely, na ktorom bude ako vlastník zapísaný nadobúdateľ a zároveň na liste vlastníctva nebude zapísaná ťarcha alebo poznámka o negatívnych skutočnostiach týkajúcich sa prevádzanej nehnuteľnosti. Výhoda bankovej vinkulácie alebo notárskej úschovy je v tom, že tak prevádzajúci ako aj nadobúdateľ majú istotu, že cena bude uhradená iba v prípade, že dôjde k zápisu prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti. Banková vinkulácia, resp. notárska úschova sa však nepoužíva v prípade, ak je nadobudnutie nehnuteľnosti financované prostredníctvom hypotekárneho úveru.